Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Souhlasím, aby společnost ELKOV elektro a.s., se sídlem Kšírova 701/255, 619 00 Brno – Horní Heršpice, okres Brno – město, Česká Republika IČO 26279690 DIČ CZ26279690 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3718 (dále jen „Správce“) ve smyslu obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob (dále jen „Subjekt údajů“) v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, azpracovala moje osobní údaje:

a) jméno a příjmení
b) e-mail
c) telefon
d) datum narození
e) fakturační údaje společnosti (název společnosti, ulice, číslo popisné, PSČ, město, IČ, DIČ)
(dále jen „osobní údaje“)

2. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem registrace uživatele do věrnostního programu a další evidence.

3. Doba zpracování, po kterou Správce zpracovává osobní údaje, je 6 let. Po uplynutí této doby Vás znovu požádáme o udělení nového souhlasu. Pokud Vás o nový souhlas nepožádáme, Vaše osobní údaje budou vymazány.

4. Se zpracováním osobních údajů uděluji svůj výslovný souhlas pro výše uvedený účel, který je projevem dobrovolnosti a svobodné vůle.

5. Správce zpracovává osobní údaje na základě mého výslovného souhlasu.

6. Zpracování osobních údajů provádí Správce manuálně i automatizovaně a tyto mohou být zpřístupněny zaměstnancům Správce. Pokud je to nezbytné pro splnění uvedeného účelu, mohou kromě níže uvedených zpracovávat osobní údaje i jiní zpracovatelé:

a) AITOM Digital s.r.o.

7. Souhlas mohu vzít kdykoli zpět, a to:

a) zasláním žádosti na e-mail: klubelkov@elkov.cz, GDPR@elkov.cz
b) kliknutím na odkaz v newsletteru

8. Práva subjektů údajů:

a) kdykoli odvolat udělený souhlas s účinky do budoucna a to pro jeden či více účelů
b) právo na informace o zpracování osobních údajů
c) právo na přístup k osobním údajům
d) právo na opravu, aktualizaci nebo doplnění osobních údajů
e) právo na omezení zpracování osobních údajů
f) právo na výmaz osobních údajů
g) právo na přenositelnost osobních údajů
h) právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů
i) právo nebýt součástí rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování
j) právo podání stížnost u dozorového úřadu